Skövdes kommunanställda sätter betyg på sin arbetsgivare

Skövde kommun


Vad tycker egentligen kommunens anställda om sin arbetsgivare? Något lägre än förra gången då enkäten genomfördes, vilket var 2015. Respondenterna har fått svara på 10 frågor på en skala 1-5. Mål och engagemang fick höga betyg.

I Skövde kommun finns hundratals yrken och omkring 4 900 medarbetare. Då är det viktigt att medarbetarna är nöjda.

– Det är roligt att känslan av högt engagemang bland medarbetarna också visar sig i undersökningen. Vi är dock medvetna om att högt engagemang ofta går hand i hand med en hög arbetsbelastning och arbetar för att förbättra förutsättningarna, säger Sofia Myrman, HR-chef på Skövde kommun.

Men det finns förbättringsområden också. I undersökningen framgår också att kopplingen mellan kommunens övergripande mål och den enskilda medarbetarens insats behöver tydliggöras, liksom att den interna informationen behöver utvecklas.

– Vi kommer nu att arbeta vidare med resultatet av undersökningen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med våra fackliga företrädare. Bland annat kommer undersökningen tas upp och diskuteras på arbetsplatsträffar för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga i arbetet med åtgärder på respektive arbetsplats, säger Sofia Myrman, HR-Chef.

Undersökningen har skickats ut i enkätform digitalt. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare som varit anställda mer än sex månader har fått enkäten och svarsfrekvensen ligger på 71 procent. Medarbetarundersökningen är ett av de verktyg kommunen använder i arbetet med arbetsmiljö och för att utvecklas som arbetsgivare.

Länkar till andra som skriver om samma ämne

Läs mer om medarbetarundersökningen hos Skövde Nyheter här.