Skövde kommun fortsätter att ha en hög kundnöjdhet gentemot företag

Ramona Nilsson, näringslivschef Skövde kommun
Ramona Nilsson, näringslivschef Skövde kommun. Foto: Skövde kommun.

Resultatet baseras på företagsärenden hos Skövde kommun under 2018 och som utförts av Sveriges kommuner och landsting i deras årliga servicemätning mot företagare.

Löpande Insikt är namnet på den årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning mot företagare inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet bygger på en enkät som skickades ut till företag som haft ärenden hos Skövde kommun inom ett eller flera av dessa områden under 2018.

Skövde kommun upp ett pinnhål

I den senaste mätningen får Skövde ett högt NKI (nöjd-kund-index) på 73 bland företag. Det är en förbättring med en enhet från 2017-års mätning.

– Att våra företagare upplever bra service och bemötande från Skövde kommun är mycket viktigt och en prioriterad fråga. Resultatet är ett kvitto på att de utvecklingsinsatser som Skövde gör inom dessa myndighetsområden kommer våra kunder till nytta, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Skövde får högt resultat för bygglovsärenden


Ett av Skövdes områden som ligger på en fortsatt hög nivå är bygglovhanteringen.

-Det gläder mig att företagen är fortsatt nöjda med bemötandet i kontakten med bygglovenheten. Trycket på handläggningen av bygglov är fortsatt högt och vi arbetar hårt med att leverera beslut samtidigt som verksamheten håller på att utvecklas. Bland annat genom ökad tillgänglighet, säger Caroline Hagström, samhällsbyggnadschef på Skövde kommun.

Fortsätter förenkla för företagen i Skövde kommun


Näringslivsenheten på Skövde kommun arbetar för ett förbättrat företagsklimat i Skövde. En viktig del i hur företag upplever klimatet är myndighetsutövningen.

– Jag är väldigt glad att Skövde fick ett högt resultat i Löpande Insikt även i år. Vi tar kontinuerligt in synpunkter från företag och har genom detta identifierat ett antal förbättringsområden som vi ska arbeta sektorsövergripande med genom handlingsplanen för förbättrat företagsklimat, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

Viktigt att underlätta för företagen att göra rätt

Till Skövde city news utvecklar Ramona resonemanget ytterligare, när hon svarar på frågan om vad som är den enskilt största förbättringspunkten.

– Jag tror att vi ständigt behöver arbeta med förbättring när det gäller information och vägledning, att tydliggöra och göra det enklare att förstå tillståndsprocesser, att underlätta för företagen att göra rätt. Vi har gjort en resa här men vi har mycket att vinna på att fortsätta den, avslutar Ramona Nilsson.