SKLs prognos visar på behov av skattehöjningar för kommuner

Anders Knape - Sveriges Kommuner och Landsting
Foto: Hans Alm
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sin ekonomirapport flaggat för behov av skattehöjningar. Den är en av grunderna för kommunernas och landstingens budgetplanering.

Rapporten kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för landstingens och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året. SKL:s prognos påverkar därmed skatt och prioriteringar i alla kommuner, landsting och regioner.

Den belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Ökad demografisk ålder och slutet på högkonjunkturen

De två stora slutsatserna i rapporten är att vi går mot en allt mer åldrande befolkning. Detta i kombination med att vi förutspås gå mot toppen av högkonjunkturen 2020 och gör att skatteunderlaget till kommunerna sviktar och att man därmed måste tänka långsiktigt.

Skattehöjningar är att vänta

SKL räknar med att resultaten i kommunsektorn kommer att minska ytterligare redan nästa år trots att medelskattesatsen förmodas öka med 5 öre i kommunerna och 8 öre i regionerna.

– Ekonomin i kommuner och regioner blir allt kärvare och låneskulden ökar samtidigt som statens andel av skulden snarare minskar, vilket inte är rimligt. Utöver att kommuner och regioner behöver effektivisera verksamheten med allt ifrån förändrade arbetssätt, användning av ny teknik och förebyggande hälsoarbete ser vi att staten också måste ta ett större ansvar för att möta de demografiska behoven, säger Anders Knape,
ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Video som beskriver vad som behöver göras när behovet av välfärd ökar.