Skadliga utsläpp från vedeldning minskar efter insats från MÖS

Lägenheter i Skövde
Foto: Roderick Hristov
147 fastighetsägare som bor inom centralorterna i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro och har pannor som eldas med ved och som har bedömts som inte miljögodkända.

Miljögodkända är en term som använts om vedpannor som uppfyller Boverkets utsläppskrav för vedpannor. Vi har utgått från utsläppskraven i Boverkets byggregler från 1998.

Resultat

72 fastighetsägare kommer fortsättningsvis endast att använda vedpannorna vid extraordinära tillfällen som strömavbrott eller köldtoppar eller har uppgett att de inte längre använder pannorna alls. Tolv fastighetsägare kommer att byta värmesystem och 18 fastighetsägare hade en panna med ackumulatortank som redan uppfyller kraven.

Hittills har 18 fastighetsägare fått eldningsförbud och det innebär att de inte får elda i pannan mer än vid extraordinära tillfällen så som strömavbrott och köldtoppar.

Luftföroreningar bidrar till 1000 dödsfall i förtid – varje år

Enligt MÖS så orsakar luftföroreningar från vedeldning cirka 1 000 dödsfall i förtid per år i Sverige. Det beror framför allt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Vid förbränning av ved sker utsläpp av sot och andra inandningsbara partiklar, flyktiga organiska kolväten och polyaromatiska kolväten samt kvävedioxid och aldehyder. Utsläppen varierar kraftigt beroende på vilken typ av vedpanna som används.

Äldre pannor har ofta en sämre förbränning vilket kan ge upphov till utsläpp i nivåer som innebär olägenheter för människors hälsa. Pannor med nyare teknik ger generellt upphov till betydligt lägre utsläpp eftersom de har en effektiv förbränning.

Äldre pannor har högst utsläpp

Boverkets byggregler skärptes 1998. Det innebär att det är pannor tillverkade före 1998 har i genomsnitt högst utsläpp.