Nystartat projekt för att minska hemmasittare

Meet, Medborgarskolan i Skövde
Isabella Svensson, Elin Ljung och Ev Heinrich Longberg. Foto: Cissi Hagberg
I dagsläget finns det många unga vuxna i i ålder 19-29 år som varken arbetar eller studerar. Därför har projektet MEET startat för att hjälpa dessa att komma ut i samhället baserat på deras egna villkor.

MEET står för Möjligheter, Engagemang, Egenmakt & Trygghet och är ett Socialfondsprojekt som finansieras av Leader Östra Skaraborg. Projektet startades nyligen och avslutas först i september nästa år. Man håller hus i Skövde på Medborgarskolan och i Falköping på Coompanion Skaraborg. Projektägare är Medborgarskolan Väst med samverkanspartner Coompanion Skaraborg. 

Projektet vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna 19 – 29 år som varken arbetar eller studerar de s k ”hemmasittare” som behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så sätt stegvis öka graden av inkludering i samhället.

-Vad är vanliga anledningar att det kommer sig att individer hamnat utanför?
-Det finns många olika orsaker att man befinner sig utanför samhället i ett ”Ingemansland” där man inte passar in i samhällets satta normer. Orsaker kan vara psykisk ohälsa, olika neuropsykiatriska diagnoser, skolbakgrund som inte varit positiv etc, berättar Eva Heinrich Longberg som är projektledare för Skövde city news.

-Vad är utmaningen med att nå ut till dessa personer som inte samhället lyckats fylla?
-För att nå de som står helt utanför systemet är vi i stort behov av media och sociala medier för att informera om att vi finns. Men också av andra aktörer i samhället samverka med kommunen av andra aktörer, kommunen, föreningar, samarbete med sjukvården, svarar Eva Heinrich Longberg.

Vad är det ni ger för möjligheter och förhoppningar till dessa personer som inte samhället lyckats fylla?
-Vi är inte myndighetsutövande och vi har inget remissförfarande. Det är bara för alla att ringa eller maila oss för ett möte på valfri plats. Projektet arbetar på ett helt nytt sätt med personerna där vi utgår från varje deltagares intresse. Att arbeta med deltagaren med denna utgångspunkt kan leda till att bryta ett utanförskap är ett innovativt sätt, säger Eva och fortsätter:
– Min förhoppning med projektet är att vi ska kunna stötta individer i att hitta eget engagemang genom sitt intresse.

Möter individen där det passar den

-Nya mötesplatser skapas i samarbete med varje deltagare utifrån individens intressen och förutsättningar för att på så sätt komma in i ett större socialt sammanhang. Mötesplatser kan vara fysiska – i en lokal, på ett bibliotek, på ett café eller hemma – men vi vill också skapa nya former i den digitala världen som kan locka deltagarna, berättar Eva.

-Att komma med i en förening eller någon annan typ av fritidsaktivitet är ett steg vidare till inkludering i samhället och kan vara vägen till framtida arbete eller studier, avslutar Eva.