God kvalité på Skövde kommuns tjänster

Skövde kommun

Skövde kommun ligger fortsatt bra till inom flera områden men undersökningen “Kommunens kvalitet i korthet” visar också att det finns förbättringspotential.

Skövde och cirka 260 andra kommuner i landet har under 2018 deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning “Kommunens kvalitet i korthet”, KKIK. Syftet är att kunna jämföra kommunens kvalitet och effektivitet med andra kommuner. Man har mätt drygt 30 nyckeltal fördelade på tre områden: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

När det gäller kontakten med kommunen, har Kontaktcenter förbättrat sitt serviceresultat i jämförelse med förgående år, både vad gäller bemötande och svarstider. I det sammanställda helhetsintrycket har Skövde klättrat från plats 71 (2017) till plats 28 (2018).

– Resultatet visar att vi har kunden i fokus och att genomförda förbättringar gett bättre service till medborgarna. Vi får mycket mejl och telefonsamtal och gör vårt yttersta för att lösa de frågor som kommer in, säger Annika Nyström, chef på kontaktcenter.

Men det finns förbättringsområden också. Undersökningen visar att det finns utrymme för förbättring vad gäller personalkontinuiteten, det vill säga hur många anställda inom hemtjänsten som besöker en vårdtagare inom en 14-dagarsperiod.

– Vi är medvetna om att vi har för många personer i hemmet under vissa veckor och det är något vi följer löpande. Vi bedriver ett målinriktat arbete för att öka personalkontinuiteten, bland annat ska ett nytt verktyg införas för att underlätta planering, säger Carola Låstberg, avdelningschef inom äldreomsorgen.

Skolan har förbättrats inom vissa områden

Flera områden inom skolan visar på goda resultat, till exempel andel elever i årskurs sex med godkända betyg i matematik och andel gymnasielever som fullföljer sin utbildning inom fyra år. Förbättringar har även skett från föregående år i svenska för årskurs tre.

– Det är glädjande med positiva resultat. Samtidigt visar undersökningen att ett fortsatt målmedvetet arbete krävs och därför har barn- och utbildningsnämnden satt två mål för kommande mandatperiod. Hög måluppfyllelse samt trygghet och studiero, säger Katarina Lindberg som är chef för sektor barn och utbildning.