Asylsökande i Skövde får ej rätt till utbildning om de fyllt 18

Västerhöjdsgymnasiet Skövde

Ingen skolgång för elever som fyllt 18 år och saknar uppehållstillstånd. Det är ett beslut som Skövdes barn- och utbildningsnämnd tagit i veckan.

Gäller även för gymnasiesärskolor

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i veckan att inga asylsökande eller elever med tillfälligt uppehållstillstånd har rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola i Skövde kommun om de har fyllt 18 år dagen då utbildningen startar.

Saknas statliga medel för finansiering

Enligt nämnden så har de statsbidrag som varit avsatta för Sveriges kommuner att ansöka om när det gäller dessa ungdomar, förbrukade under januari 2019. Några nya statliga medel finns inte aviserade. Nämnden bedömer därför att det inte är rimligt att erbjuda dessa ungdomar skolgång.

Vill du skicka nyheten till någon? Använd knapparna nedan för att skicka på ditt favoritsätt. Vi eller någon annan ser inte vad ni skriver sinsemellan, bara att artikeln blivit delad.