Antalet anmälda brott i Skövde kommun minskar

För första gången på många år minskar antalet anmälda brott enligt BRÅs preliminära statistik.

Enligt BRÅs (Brottsförebyggande Rådets) preliminära statistik över antalet anmälda brott för Skövde kommun, så minskar det kraftigt, medan det i hela landet har skett en svag ökning. Under 2018 anmäldes totalt cirka 1,54 miljoner brott, vilket är 34 800 fler (+2 %) anmälda brott jämfört med året innan.

I statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken är deskriptiv vilket innebär att den ger inga fördjupade förklaringar till nivåer eller de förändringar som skett över tid. För att få en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten behöver även andra källor användas såsom brottsofferundersökningar, exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och självdeklarationsundersökningar, enligt BRÅ.

I Skövde minskar antalet anmälda brott kraftigt enligt preliminärstatistiken

I Skövde har de anmälda brotten minskat för första gången sedan 2013. 2017 anmäldes totalt 5558 brott medan 2018 års preliminära statistik visar på 4707 anmälda brott. Det motsvarar en minskning på cirka 15 procent.

Den grova misshandeln har minskat med 47 anmälningar, vilket motsvarar en minskning med nästa 12 procent. Likaså gäller för stöld och rån-anmälningar som minskat med nästan 13 procent. I stapeldiagrammet nedan ser man att brott mot alkohollagen minskat kraftigt till nästan obefintliga nivåer mot tidigare.

Anmälningar ökar dock i vissa kategorier i Skövde

Brott mot miljöbalken har ökat med 266 procent, men i reella tal är det en ökning från 2017 års tre anmälda brott till 8 anmälningar under 2018. Brott mot bidragslagen har mer än fördubblats jämfört med föregående år, då man gått från 21 till 43 anmälningar. Bedrägeri och annan oredlighet har också skjutit i höjden när man gått från 233 till 351 anmälningar, vilket motsvarar nästan 51 procent.

I slutet av mars kommer den slutgiltiga statistiken och då får vi se om siffrorna är lika positiva på det stora hela, sett till det totala antalet brott.