Ambulanssjuksköterskas forskning kan lindra smärtan vid höftfrakturer

Pär Wennberg, Skaraborgs sjukhus - Skövde city news
Foto: Privat
Pär Wennberg som är ambulanssjuksköterska vid Skaraborgs Sjukhus, disputerar för doktorsexamen i ämnet medicinsk vetenskap med inriktning hälso-och vårdvetenskap vid Örebro universitet.

Grattis! Vad handlar din avhandling om?
-Smärtlindring till patienter med höftfraktur i väntan på operation – från skadeplatsen till operationsbordet. Det innebär vård i ambulans, på akutmottagning och på vårdavdelning, svarar Pär Wennberg.

Hur länge har du arbetat med den?
-Jag blev inskriven som doktorand 2013, sedan dessa har jag jobbat 50% av min tid med avhandlingen, säger Pär.

Hur kom du på idén att forska omkring detta?
-I mitt arbete som narkossjuksköterska så jag stora utmaningar och stora möjligheter för förbättring i den preoperativa smärtvården till patienter med höftfraktur.

Vad kommer dina rön att tillföra arbetet som du och dina kollegor utför vid Skaraborgs Sjukhus?
-Förhoppningen är att mitt arbete tillför patienter med höftfraktur något. Det avhandlingen visar är att patienter med höftfraktur är utsatta för mycket smärta innan operation då de väntar i nästan ett dygn i snitt i Sverige.

Sjukvården jobbar med att bli bättre på att ge smärtlindring till dessa patienter men det återstår mycket arbete. Många patienter med höftfraktur lider av demens och eller förvirring, det gör dem extra utsatta för otillräcklig smärtlindring – vi i vården måste bli bättre på att se behovet hos de patienterna speciellt. 

Varför är det viktigt för SkaS-medarbetare att bedriva forskningsarbete?
-Det är inte bara viktigt för SkaS-medarbetare av forska och förkovra sig. Vi i vården jobbar för patienterna och utan strukturerad utvärdering och uppföljning av vården vi ger är vi utsatta för risken att enskilda åsikter får oproportionerligt utrymme.

-Vidare är det forskningen som leder till utveckling och förbättring av vården. SkaS har ett viktigt uppdrag att fortsätta och vidareutveckla den forskningstradition som finns här – och det är vi – medarbetarna som är SkaS.

-Med det sagt är det inte så att alla ska disputera, men alla kan engagera sig och hjälpa till när forskningen finns i närheten. Det innebär både att engagera sig i undersökningar och ta reda på de resultat som forskningen genererar och omsätta ny kunskap så det kommer patienterna till del, avrundar Pär.